PRIVACYVERKLARING

 

Milati Grass Machines BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Milati Grass Machines BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Milati Grass Machines BV gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig  om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om het winkelen bij milati.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Milati Grass Machines BV  verkoopt uw gegevens niet

Milati Grass Machines BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Milati Grass Machines BV gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Milati Grass Machines BV geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Milati Grass Machines BV, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij Milati Grass Machines BV heeft opgevraagd maar u geen klant bij Milati Grass Machines BV geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij Milati Grass Machines BV geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om Milati Grass Machines BV te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u Milati Grass Machines BV ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij Milati Grass Machines BV bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u Milati Grass Machines BV verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

Milati Grass Machines BV, Buitendijks 49, 3356LX Papendrecht, per email : info@milati.nl

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.  

gepubliceerd op 24 Mei 2018

 

 

PRIVACY DECLARATION

 
Milati Grass Machines BV respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is treated confidentially. We use your data to process orders as quickly and easily as possible. For the rest we will only use this information with your permission. Milati Grass Machines BV will not sell your personal information to third parties and will only make it available to third parties that are involved in processing your order.
 
Milati Grass Machines BV uses the collected data to provide its customers with the following services:
If you place an order, we need your name, e-mail address, delivery address and payment details to execute your order and to keep you informed of the progress.
To make shopping at milati.nl as pleasant as possible, we store with your consent your personal details and the details regarding your order and the use of our services. This allows us to personalize the website.
We use your e-mail address to inform you about the development of the website and about special offers and promotions. If you no longer wish to receive this information, you can unsubscribe from our website.
If you place an order with Milati.nl, we store your data on a Secure Server if desired. You can enter a user name and password to include your name and address, telephone number, e-mail address, delivery and payment details, so that you do not have to enter them with every new order.
Information about the use of our site and the feedback we receive from our visitors help us to further develop and improve our site.
If you decide to write a review, you can choose whether to add your name or other personal information. We are curious about the opinions of our visitors, but reserve the right not to publish contributions that do not comply with our site conditions.
If you respond to an action or contest, we will ask your name, address and e-mail address. We use this information to carry out the action, to announce the prize winner (s), and to measure the response to our marketing campaigns.
 
Milati Grass Machines BV does not sell your data
Milati Grass Machines BV will not sell your personal information to third parties and will only make it available to third parties that are involved in processing your order. Our employees and third parties engaged by us are obliged to respect the confidentiality of your data.
 
Cookies
Cookies are small pieces of information that are stored by your browser on your computer. Milati Grass Machines BV uses cookies to recognize you on a subsequent visit. Cookies enable us to gather information about the use of our services and to improve and adapt these to the wishes of our visitors. Our cookies provide information concerning personal identification. You can set your browser so that you do not receive cookies while shopping at Milati Grass Machines BV.
 
If you have any questions about the Privacy Policy of Milati Grass Machines BV, please contact us. Our customer service will help you if you need information about your data or if you want to change it. In case change of our Privacy Policy is necessary, you will always find the most recent information on this page.
 
Retention period personal data
If you have requested a quote from Milati Grass Machines BV but you have not become a customer of Milati Grass Machines BV, we will delete your data no later than one year after our last contact. Even if we have received a quotation from you, but we have not become a customer of you, your personal data will be deleted at the latest one year after our last contact. If you have become a customer of Milati Grass Machines BV or we are with you, we will keep your personal data for a period of seven years after the end of the financial year in which the agreement with you has been fully executed. The seven-year period corresponds to the period in which we are obliged to keep our administration for the Tax Authorities. After this period we will delete your personal data.
 
Your rights
You have the right to request Milati Grass Machines BV to view your own personal data. If there is reason to do so, you can also request Milati Grass Machines BV to supplement your personal data or to change inaccuracies. You also have the right to request that you delete your personal data or limit the use of your personal data. You can also object to the collection and use of your data to Milati Grass Machines BV or submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority. Finally, you can request Milati Grass Machines BV to obtain your personal data or transfer that data to another person. In order to exercise your rights, you can contact: Milati Grass Machines BV, Buitendijks 49, 3356LX, Papendrecht, +31 78 6 41 56 54 and info@milati.nl. You can also contact us with questions or for more information about the collection and use of your personal data.
 
Published on May 2018

WE CARE FOR GRASS MACHINES

Copyright © 2016 Milati Grass Machines BV | Named OnlineBusiness

Offerte aanvraag